PROJEKT

Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesem świadczenia usług doradczych

Consultrix B2B

DO CZEGO JEST POTRZEBNY SYSTEM B2B W USŁUGACH DORADCZYCH?

Wdrożony system B2B w sposób znaczący porządkuje dokumentację własną Consultrix oraz dokumentację gromadzoną przez Klientów w trakcie realizacji projektów mających na celu pozyskanie dofinansowania unijnego / z innych źródeł.
10-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji i rozliczaniu projektów przedsiębiorstw pozwoliło nam opracować dedykowane rozwiązanie informatyczne, ułatwiające pracę Konsultantów oraz Klientów. Innowacyjne oprogramowanie umożliwia przesyłanie Klientom informacji o dostępnych programach pomocowych czy aktualnych lub zbliżających się naborach wniosków. Pracując nad projektem, wszyscy uczestnicy (Klient, pracownicy Consultrix) mają dostęp do zgromadzonej dokumentacji w każdym miejscu i w każdym czasie – korzystanie z systemu wymaga tylko dostępu do Internetu. Nasi Klienci – zaabsorbowani prowadzeniem własnych działalności – nie muszą pamiętać o terminach – oprogramowanie wygeneruje i prześle komunikaty informujące o konieczności zgromadzenia dokumentów czy postępach prac. Kontrole w trakcie realizacji / trwałości projektów nie będą wymagały żadnego przygotowania – wszystkie dokumenty projektu dostępne będą w systemie informatycznym Consultrix.

Oszczędność czasu i poprawa organizacji procesu aplikowania o dotacje / zarządzania projektami, które uzyskały wsparcie to główne impulsy dla wdrożenia internetowego systemu klasy B2B.

Zapraszamy do kontaktu także nowych Klientów, którzy po podaniu danych teleadresowych oraz informacji o obszarach zainteresowania dotacjami, będą otrzymywać najnowsze informacje o dostępnych programach pomocowych czy zbliżających się naborach wniosków o dofinansowanie.

CEL PROJEKTU

Cel Projektu to wdrożenie systemu elektronicznej wymiany danych pomiędzy Consultrix Krystyna Górak a współpracującymi Partnerami – klientami biznesowymi, którzy korzystają z usług doradczych w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego, głównie w formie dotacji. Dzięki wdrożeniu systemu realizacja procesów biznesowych obejmujących wzajemne kontakty przy realizacji zlecenia została znacznie uproszczona oraz zautomatyzowana.

KORZYŚCI DLA CONSULTRIX / KLIENTÓW

Skrócony czas niezbędny na przekazanie klientom informacji w zakresie dostępnych źródeł finansowania;
System wyśle klientowi dedykowaną dla niego informację o dostępnych programach pomocowych, zgodnie ze zgłoszonym zainteresowaniem.

Skrócony czas gromadzenia dokumentacji niezbędnej do wykonania usługi doradczej;
System informuje klienta o niezbędnych dokumentach i terminach, w których muszą być dostarczone.

Automatyczne powiadamianie o zmianie statusu danego zlecenia doradczego eliminuje konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów pracy przez naczonych na kontrolę terminowości realizacji zleceń;
Klient na bieżąco może śledzić status realizacji zlecenia.

Skrócony czas rozliczeń finansowych pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami;
Wszystkie dokumenty finansowe są dostępne dla Partnerów on line.

Zoptymalizowana współpraca pomiędzy Wnioskodawcą a jego Partnerami;
Elektroniczna wymiana danych to poprawa jakości świadczonych usług doradczych.

Wykluczona możliwość popełnienia błędu na etapie gromadzenia / przesyłania / archiwizowania dokumentacji;
Dokumentacja powstała podczas realizacji usługi doradczej jest dostępna dla klienta on line w każdym czasie, nawet wiele lat po zrealizowaniu projektu. To szczególnie istotne z punktu widzenia weryfikacji utrzymania trwałości wskaźników projektu.

OPIS PROJEKTU

Oprogramowanie typu B2B to dedykowany system opracowany specjalnie na potrzeby Consultrix oraz jego Klientów. W związku z brakiem na rynku subsydiarnych rozwiązań informatycznych, system został stworzony od podstaw na bazie ponad 10-letniego doświadczenia Consultrix w pracy z funduszami pomocowymi. wymaga jedynie dostępu do Internetu.

Zadaniem systemu informatycznego B2B jest przeniesienie części działań nie wymagających bezpośredniego spotkania Konsultanta i Klienta do środowiska informatycznego. Stworzony system wymaga jedynie dostępu do Internetu, co sprawia że jego używanie jest proste i szybkie. Zarówno pracownicy Consultrix jak i Klienci za pomocą stworzonego w systemie ID (login) oraz hasła z łatwością logują się do systemu przez stronę internetową Consultrix (www.consultrix.com.pl). System nie posiada ograniczeń co do ilości użytkowników oraz wielkości i ilości zamieszczanych plików.

System B2B składa się z następujących modułów:

MODUŁ AUTOMATYCZNEGO INFORMOWANIA O DOSTĘPNYCH FORMACH FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ KLIENTÓW CONSULTRIX

Każdy użytkownik systemu posiadający swój unikatowy login jest przez system odpowiednio skategoryzowany przez Administratora systemu (Consultrix) zaraz po zarejestrowaniu w systemie. Nawet niezalogowany do systemu klient będzie poinformowany o formach finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, badawczo – rozwojowych i innych – zgodnych z zapytaniem złożonym w Consultrix – telefonicznie, pisemnie lub podczas wizyty w biurze.

Użyteczność rozwiązania:
Moduł jest narzędziem, które umożliwia automatyczny przepływ informacji o możliwościach uzyskania wsparcia na przedsięwzięcie, które planuje Klient (np. projekt badawczo rozwojowy, inwestycja, odnawialne źródła energii, itp.). Informacja o potrzebach Klienta umożliwia Consultrix bardziej precyzyjne i szybsze poinformowanie Klienta o dostępnych dla niego dotacjach, co pozwala na lepsze przygotowanie inwestycji oraz dokumentacji aplikacyjnej.

MODUŁ AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA DOKUMENTÓW

Każdy dokument wytworzony przez Consultrix jest dostępny dla Klienta w każdym miejscu i czasie z poziomu przeglądarki internetowej. Po zakończeniu projektu wszystkie dokumenty są w systemie archiwizowane i przenoszone do obszaru archiwum, w którym będą w odpowiedni sposób skatalogowane i dostępne dla Klienta.

Użyteczność rozwiązania:
Moduł umożliwia zautomatyzowanie procesu dostarczania dokumentów niezbędnych do wykonania usługi doradczej. Wszystkie dokumenty są dostępne zarówno dla Klienta jak i pracowników Consultrix obsługujących określone zlecenie. Baza dokumentów ułatwia pracę Klientom, którzy po wczytaniu dokumentu nie muszą go przesyłać pracownikom Consultrix. Dokumenty zgromadzone są w systemie informatycznym i mogą zostać wykorzystane w przyszłości, zarówno przez Klientów jak i Consultrix.

MODUŁ INFORMACJI O STANIE REALIZACJI ZLECENIA

System informuje zarówno Consultrix jak i Klienta o statusie realizacji projektu. Po ukończeniu danego etapu każdy użytkownik systemu przypisany do projektu jest informowany o tym fakcie przez system. Moduł zapewnia budowanie statusów projektu w oparciu o wszystkie zintegrowane w systemie dane.

Użyteczność rozwiązania:
Informacja o stanie realizacji usługi doradczej jest dostępna w systemie. Również pracownicy Consultrix odpowiedzialni za poszczególne etapy realizacji usługi doradczej są na bieżąco informowani o postępach prac, co pozwala na lepszą i bardziej efektywną organizację czasu pracy.

MODUŁ FAKTUROWANIA ZAMÓWIONYCH USŁUG

Wygenerowana w systemie faktura jest automatycznie przesyłana do obszaru systemu klienta i oznakowana odpowiednim statusem (do zapłacenia, zapłacona).

Użyteczność rozwiązania:
Moduł fakturowania usług w znaczący sposób skraca czas wzajemnych rozliczeń pomiędzy Consultrix a Klientami.

MODUŁ ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI

Moduł odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych oraz nieograniczony dostęp do wszystkich zgromadzonych w systemie dokumentów. Każdy ukończony projekt podlega archiwizacji przez system do wyznaczonego obszaru w panelu Klienta.

Użyteczność rozwiązania:
Zgromadzona w całości w jednym miejscu oraz dostępna on line dokumentacja projektowa pozwala Klientom Consultrix na automatyczne pobranie z systemu wszelkich niezbędnych dokumentów.

Wdrożony system B2B prócz znacznego usprawnienia pracy Consultrix i jego klientów jest znaczącym wyróżnikiem na rynku usług konsultingowych. Nie istnieją obecnie na rynku firmy doradcze funkcjonujące w oparciu o podobne dedykowane rozwiązania informatyczne.